Compare Listings

Правила за огласување

Огласување за физички лица

Физичко лице не е во можност да прикаува огласи на www.doma.com.mk во моментот. Доколу физичко лице сака да објави оглас треба да стапи во контакт со некоја од наведените агенции за недвижности кои имаат ексклузивно право да објават оглас.

Огласување за претпријатија

Секое претпријатие(фирма), регистриран даночен обврзник во Р.Македонија и надвор од неа, има право на објавување на свој оглас на www.doma.com.mk . www.doma.com.mk  го задржува правото да одлучи кога огласот е класифициран како оглас на претпријатие. Согласно законот за забрана за спречување на вршење на нерегистрирана дејност, член 8: При нарачувањето на оглас, нарачателот е должен да наведе податоци за идентификација: Тековна состојба од Централен Регистар за регистрација на соодветната дејност или документ за регистрирана дејност. (2) Се забранува објавувањето на оглас доколку нарачателот на огласот не достави податоци за идентификација согласно со ставот (1) на овој член.

Oгласот треба да биде соодветно категоризиран, со точна локација.Во моментот опцијата “се изнајмува“ не е активна.

Не е дозволено да внесувате повеќе од една недвижност во една локација. Администраторите имаат право да ги избришат или корегираат огласите.

Огласи – Дупликати

Не е дозволено да се објавува повеќе од еден оглас за иста локација. Огласите кои имаат иста содржина/локација се дефинираат како дупликат оглас и ќе бидат избришани.

Слики и видео клипови

Правила за прикачување на слики и видео:

 • Треба да бидат во согласност со недвижноста која се огласува.
 • Мора да бидат од таа недвижност.
 • Сликите не смеат да содржат лого на компании, имиња на компании, веб страници или друга информација која може да се толкува како бизнис маркетинг.
 • Не е дозволено да се превземање слики и видео клипови од други огласи без дозвола на огласувачот.
 • Не е дозволено да се користење слики или видео клипови кои содржат материјал со авторски права, како што е заштитена музика, снимки од филмови, или друг заштитен материјал.

www.doma.com.mk го задржува правото да ги отстрани сликите/видео клиповите од огласот, доколку ги прекршуваат Правилата.

Одговорност

www.doma.com.mk не сноси одговорност за недвижноста која е предмет на огласување. Продавачите и купувачите самите ја сносат одговорноста.

Авторски права

Сите содржини на оваа веб страница, како текст, слики, лого, икони, дигитални превземања и софтвер се во сопственост на www.doma.com.mk и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со Закон.

Политика за приватност

Лични информации

www.doma.com.mk има за цел да ги заштити Вашите лични податоци и да спречи злоупотреба на информациите кои ги добива од своите корисници. Но, во секој случај не може да гарантира дека безбедносните мерки ќе спречат трети лица од нелегално прибирање на личните податоци.

Применетата Политика за приватност објавена на оваа страна се заснова на Законот за заштита на лични податоци на Р.Македонија. Во електронска форма пречистениот текст на Законот (ПДФ) може да се симне од веб страницата на дирекцијата за Заштита на лични податоци на Р.Македонија (dzlp.mk).

www.doma.com.mk максимално се стреми да ги заштити Вашите лични податоци при користење на веб страницата. www.doma.com.mk нема никаков пристап до информаците како што се број на Вашата платежна картичка, рок на важност, безбедносен код или состојба на Вашата сметка. Плаќањето преку www.doma.com.mk сеуште не е овозможено.

Промени во Политиката за приватност

www.doma.com.mk го задржува правото да изврши измени на политиката за приватност и/или условите за користење во кое било време. Таквото изменување стапува во сила со самото објавување на веб страницата.

 

Политика За Приватност

Оваа политика за приватност го утврдува начинот на кој www.doma.com.mk ги третира и ги заштитува личните податоци дадени преку www.doma.com.mk (во натамошниот текст и „веб-страница“).

Во www.doma.com.mk ја сфаќаме сериозно приватноста на нашите корисници и според тоа,  ја применуваме Општата Регулатива за Заштита на Податоците.

Прочитајте ја оваа Политика за Приватност внимателно за да ја разберете применливоста што “ www.doma.com.mk ” ја извршува во врска со личните податоци.

 1. Име и адреса на Менаџерот за Обработка

Лицето одговорно за применливоста што ќе ги собере и обработува вашите лични податоци е:

 • Име на компанијата: “ www.doma.com.mk ”
 • Контакт е-пошта: doma.com.mk@gmail.com
 • Податоци за регистрација: 12.02.2020 Skopje
 1. Собрани лични податоци

Додека ја користите веб-страницата, имате можност да контактирате со “ www.doma.com.mk ” преку кој било од формите лоцирани на веб-страницата.

 

 1. Цел на обработката

Личните податоци ќе бидат обработени за следниве цели:

 1. Во случај корисникот да ја пополни формата „Објави го вашиот стан“ и „Регистрација“, нивните лични податоци ќе бидат третирани со цел:
 • Идентификација на корисникот;
 • Регистрирајте се како „регистриран корисник“ на Интернет, како и за создавање сметка и профил;
 • Потврдете ги информациите за имотот пред да ги вклучите на веб-платформата.
 • Овозможување објавува на огласи за продажба на недвижен имот на Интернет;
 • Дозвола за испраќање комуникации од приватната сметка и примање комуникации од други веб-корисници.
 • Да го известување на корисникот за постоењето потенцијални купувачи;
 1. Во случај корисникот да ја комплетира формата, личните податоци ќе бидат обработени за да се олесни комуникацијата со сопственикот на имотот. Сопственикот на имотот ќе има пристап до личните податоци на корисникот (име, е-пошта и други информации кои се обезбедени од корисникот);
 2. Проучување и разбирање на потребите на корисниците за подобрување на нивното искуство на веб-страницата;
 3. Обезбедување информации на корисниците;
 4. Изведба на основни административни функции;
 5. Во случај корисникот да го побара тоа, ќе се користат лични податоци за испраќање комерцијални електронски комуникации поврзани со производи и услуги на “ www.com.mk ”. Прифаќањето за испраќање комерцијални информации е секогаш отповикувачко, без ретроактивни ефекти, во согласност со одредбите.

 

“ www.doma.com.mk ” нема да користи лични податоци за профилирање и нема да донесе никаква автоматска одлука заснована врз нив.

 

 1. Складирање на податоци

Доставените податоци ќе се чуваат сè додека корисникот не побара нивно бришење. И покрај горенаведеното, податоците ќе се чуваат во согласност со законските рокови утврдени во правни, даночни и сметководствени рамки, земајќи го како референца датумот на барањето за бришење на податоците направени од заинтересираната страна.

 

 1. Легитимирање за обработка на вашите податоци

Правна основа за обработка на податоците е согласноста дадена од корисникот.

 1. Приматели

Личните податоци на корисниците може да бидат откриени на давателите на услуги од трети страни.

Исто така, ве информираме дека“ www.doma.com.mk ”може да пренесува лични податоци на администрациите, судовите и другите органи што ги бараат, во согласност со законот.

 

 1. Права на заинтересираните

Корисникот, како заинтересирана страна, може да ги оствари следниве права:

 1. Право да побарате пристап до вашите лични податоци: Секое лице има право да знае дали “ www.com.mk ” третира лични податоци што ги засегаат, или не. Заинтересираните имаат право на пристап до нивните лични податоци.
 2. Право да побарате исправка на вашите податоци: Тоа е, да добиете корекција на неточни лични податоци.
 3. Право да побарате бришење на вашите податоци при која било од следниве околности :
 • Кога личните податоци повеќе не се потребни во однос на целите за кои се собрани или на друг начин обработени.
 • Кога заинтересираната страна ќе ја повлече согласноста врз која се заснова и тоа не се заснова на друга законска основа.
 • Кога личните податоци се третираат нелегално.
 1. Право на повлекување на дадената согласност: заинтересираната страна има право во секое време да ја повлече својата согласност за обработка на нивните лични податоци.

Можете да ги остварите вашите права преку писмена комуникација упатена до Контролорот на Податоци на следната адреса:

 • com.mk @gmail.com

За ефективно остварување на нивните права, заинтересираната страна мора да приложи, заедно со нивното барање, фотокопија од соодветен документ за да се докаже нивниот идентитет.

 1. Безбедност

Личните податоци собрани преку оваа веб-страница се чуваат во бази на податоци под одговорност на “ www.doma.com.mk ”, преземајќи ги сите технички, организациски и безбедносни мерки што гарантираат доверливост, интегритет и квалитет на информациите содржани во нив.

 

 1. Линкови

Веб-страницата може да содржи линкови до други страници со кои не управува или контролира “ www.doma.com.mk ”. Затоа, “ www.doma.com.mk ” не гарантира, ниту е одговорен за законитоста, веродостојноста, корисноста, вистинитоста и навременоста на содржината на таквите веб-страници или нивните практики за приватност. Ве молиме, пред да ги дадете вашите лични информации на овие веб-страници на трети страни, имајте на ум дека нивните практики за приватност може да се разликуваат од нашите.

 

 1. Колачиња

На веб-страницата се користат колачиња. Имате опција да спречите создавање колачиња, со избирање на соодветната опција во програмата за прелистувачи. За повеќе информации, можете да се консултирате со нашата политика за колачиња.

 

 

Политика за колачиња

Дефиниција и функција на колачињата

Што се колачињата?

Колаче е датотека што се презема на вашиот компјутер кога пристапувате до одредени веб-страници. Колачињата овозможуваат веб-страницата, меѓу другото, да зачува и задржува информации за навиките на прелистување на корисникот или нивната опрема и, во зависност од информациите што ги содржат и начинот на користење на опремата, тие можат да се користат за препознавање на корисникот. Во зависност од тоа кој е субјектот кој управува со доменот од кој се испраќаат колачиња и ги третира добиените податоци, може да се разликуваат два вида: сопствени колачиња и колачиња од трети страни.

Кој вид колачиња користи оваа веб-страница?

Колачиња за анализа: Оние што добро се третираат од нас или од трети страни, ни овозможуваат да го измериме бројот на корисници и на тој начин да извршиме мерење и статистичка анализа на употребата направена од корисниците на понудената услуга. За оваа цел, вашето пребарување на нашата веб-страница се анализира со цел да се подобри понудата на производи или услуги што ги нудиме. Оваа веб-страница користи “Google Analytics”, услуга за веб-анализа развиена од “Google”, која овозможува мерење и анализа на навигацијата на веб-страниците. Во вашиот прелистувач можете да видите 4 колачиња на оваа услуга: “_utma”, “_utmb”, _”utmc” и “_utmc”.

 

Прифаќање на колачиња

“ www.doma.com.mk ” претпоставува дека прифаќате употреба на колачиња. Како и да е, таа покажува информација за нејзината Политика за Колачиња.

 

Како да ги избришете или блокирате колачињата?

Можете да дозволите, блокирате или бришете колачињата инсталирани на вашиот компјутер со конфигурирање на опциите за прелистувачи инсталирани на вашиот компјутер. Во секој прелистувач операцијата е различна, функцијата „Помош“ ќе ви покаже како да ја направите истото.